Myt1遊戲論壇

 找回密码
 立即註冊
查看: 1802|回复: 0

[攻略] 【全王!完美爆擊!】

[复制链接]
发表于 2016-11-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都知道RO設定打怪時自身爆擊率會因為對象的LUK而減少* `, N- }1 E! m2 Z; l- x- Y
減少量為對象的LUK*0.2
/ u, s$ O2 P/ V) d
1 Y3 A* `/ D) r; `' v例如:我的CRI(爆擊率)總共有100,但是我今天打蟻后而她的LUK有76
9 E; k8 Y" E: x7 M因此我對她的爆擊率為100-(76*0.2)=84.8>>>84) w5 ~9 ~3 D9 L
這也是玩家將帳面上的爆擊率稱道100卻會無法全爆的原因
5 [  d- w  S% K1 J請點選觀看圖片
$ f+ @+ h0 H: a- J. U, Q5 k今天要分享的是RO所有MVP完美爆擊所需CRI1 @) x- }- G) |2 [6 h
魔物. L: D0 {" v5 k* ^9 }$ h4 g4 U
  
Luk
2 `3 r) f. x( F! S5 U' L- C" H- y& ?  
所需Cri
8 X  b5 d) a4 ?) g" I6 N" _  w  
魔物
2 q, `* b% q$ l' ]: B  R  
Luk
" S/ Z2 b" F3 y. E, c; H0 m$ R  
所需Cri$ A2 Y4 c6 X0 L  }6 t
  
獸人英雄! x2 e1 a$ J4 X, U" r: {
  
43
$ l( H8 b$ U2 b8 z! Y/ i  
1099 z& A$ {  J6 X$ p0 l* w
  
女王甲蟲
4 v1 x) ~$ l# Z" ~% A7 r2 t3 F+ l  
1447 E1 ^* m; g, {) G- X9 v
  
129
) M4 b/ S. c# d/ b2 d) _  
蟻后0 w0 p9 ~: q, U7 I) D* T
  
76
# @6 q/ s" P4 c; r& l7 ?  
116
- j0 R' I6 j6 O, g/ g- H( D  
闇劍士賽尼亞$ ~4 s9 }$ ]& A& i3 B) h* @( q4 ]
  
1054 b3 C+ S1 i. O1 }+ Y! V# P1 y1 I
  
121+ b- n2 Q/ ]& N1 r5 K
  
獸人酋長
7 e: o6 ]  G: H# I7 D8 V, [1 N, B  
859 L! e4 y  A' |. e( o4 K8 c( p
  
117& C) c4 k9 w" M; g6 V
  
蘭特克力斯" I9 w9 r- r% f6 V" \
  
156
" x9 A! Q3 B& c- k  
134
! Z# Y  L* m3 d9 u+ X8 I  
黃金蟲9 L- ]7 B, W$ e$ z
  
76
/ J3 h7 u3 g$ v2 i# w" f  
116, K9 Y) I6 L6 o" e; [1 a9 g. K
  
伊夫利特
) h  _8 b6 L& ^& N* w  
77* Z4 c- s3 s3 E* c  U
  
1163 [5 U' L) h- F
  
虎王
1 ~( x" h7 Q& ^" V- e) o  
85! n. g9 I9 g1 B* A4 o1 v
  
117
; B+ O( K' C- @3 S- [0 c% `$ U  
詛咒蠅王
7 C2 w# k7 E6 r( W# W$ [/ Y; y  
66' v' ^, F  p. ?/ |" F( ^
  
114
6 M+ h3 K6 \; P1 }  
俄塞里斯' h; O8 x9 h* \5 c! U8 w% q
  
674 I8 |% i3 c7 B/ ^6 G
  
114
  H$ h7 X* E# a9 N. R4 _! C  
負傷夢羅克3 D; W  P2 {, L5 M& q* l
  
89# ?& i2 ~6 @8 r: i( f( _. n
  
118) J* m0 ~$ S/ i+ S! p2 P
  
古埃及王8 E# m! ^( |! o4 f+ W+ e7 h' M
  
92
2 C' `4 U- T9 O+ i  
1198 d. O9 f! N; S
  
闇騎士領主賽依連9 R0 k/ z/ v& A1 l
  
66* n2 U) U% c+ d5 @+ D+ [
  
112
, N! [% v9 R0 p+ o- ]3 \  
皮里恩
# N# N/ Z# x7 P: z, y' }  
71# }/ l6 J: H8 V( n
  
1154 ?9 a0 y& G: E  {0 p0 i0 T
  
闇十字刺客艾勒梅斯
& K3 x$ u/ i0 D* o  
60
  m/ S4 w* e) E% R  
112
5 |2 }7 y8 \6 i; V9 U  
德古拉伯爵& C$ i1 `" S2 y7 F9 c  ]& i
  
82! N0 q: i; y, J  U5 ^/ {2 e
  
1171 a8 X, W( @8 T$ |# s) b
  
闇神工匠哈沃得
  K4 y$ J7 u7 X0 [  
60# g6 D6 m& {& W" p0 J5 p6 V
  
112
5 n: ~! A. L9 C2 h  
死靈( b3 ~( }( s7 ^% [  a( Y' M$ N
  
72
* o. e4 X* N' H  
1156 z, c, Q) R4 J+ R' U; k
  
闇神官瑪嘉雷特
8 _% a; ^+ J; x4 C2 e+ `2 A# y+ l  
88
: v5 v2 ?: e9 Z( B" S/ @  
1185 \7 |" K8 B4 w
  
蜂后
; \% M" d0 o9 j  
79
% \* ~# v9 J( w- M: o9 l  
116: h- M7 j4 F: \) [( D1 _! e5 v
  
闇神射手迪文
' u+ J; B8 |6 b; A9 \/ f6 Q7 a  
95! `  F8 E& n0 U
  
119- E  d* w; T" a
  
月夜貓
3 f& p7 g- A* J' H" Y  ]4 K- |6 I: _  
120, T3 o2 U) @7 z5 K  a. j  s0 w
  
124# d  _# |  x- s! O. X- P$ `
  
闇超魔導師凱特莉娜* j/ o. V$ q3 }1 S; t: \
  
93
" W# E6 X1 u& h  
1199 k0 ?6 T* P+ ~. a
  
嗒尼小姐
1 k) d" Z- |: `3 ]! ?- S# t  
71
9 \1 z! {. a4 v) P6 Z: ?  
115: @) a# Y* s7 a2 g' K  S
  
骷髏觸角魔
; ?. I! a) [  p: V- Z  
30
: z! A0 V0 U8 N1 p) ~2 b  
106) Y+ S# r: d: z# P5 g7 K) I6 m
  
巴風特
& ?" t- f, k: n# C  
858 i8 Y1 s7 V& v* h: X
  
1172 X/ `% a/ U) ?" @4 \& {
  
巴風特(記憶迷宮)# _( S& E1 \' ]$ N7 t, N. C0 a
  
95
  {1 H$ N6 ?2 Y  
119: t, c: w2 w* ~; k* M
  
法老王
, \- L' h5 b4 F# h) {6 |9 ]3 n  
102
3 @7 w9 }# K' i+ a, D6 M  
1211 w3 h# B. z+ L( b
  
夜勝魔' [# F; x8 {; B) t* c- K/ R
  
304 z0 Y9 W+ G8 D4 M2 w8 k
  
106
# g# x' I+ h5 Q& p1 {  
海盜之王' f  O' s! P5 e, u2 V0 e: b
  
71: _$ U3 v  m% X$ l) q
  
115
/ V& @2 \# ^+ y3 a  
黑暗腔棘魚
6 I8 I# v0 O  T' \  
302 v7 B8 P( z3 }  z3 j/ }
  
106
: e: F! a8 u" q1 m  ~0 d: l  
冰暴騎士
- E2 Q1 y6 ~1 `- E2 v  
79
; \6 W5 n7 n) B4 \! I9 g4 O3 k% {  
116, x5 u' y. Z2 O, D. M6 d! o
  
噩夢死神
4 S( n; |/ [6 j+ W  
1007 x' |$ d0 A$ W1 M6 u! M0 O
  
120
/ q3 d: V5 F% F2 w9 Q  
波伊塔塔6 g; ~& ~. }  L0 t" w8 \3 |( b4 Z2 g
  
90
. M' c* V5 {+ y" c. H6 t  
118
  c7 z  h  j6 m1 V/ X  
邪惡章魚
6 t/ O( Z  ]3 C+ ~. P* ?9 f  
50  @& h9 o" e' o
  
110
" E) }; u$ ~( [2 `  
死靈騎士: `7 q; z) I" x! f6 l% K7 R
  
90. [& c4 ?; c; I
  
1183 x* f3 p! s) y; ?1 V; n
  
亡者守護者卡迪斯
8 [! f1 `0 G# O) b  
100
' j; w; a& X4 w2 U3 q( i4 C9 z  
120, ?) T& A+ G0 c& L8 A( N
  
讓特9 E* @. D+ u8 p5 F; j
  
55
3 ~5 K' E# C! ?8 G2 A  
111
! t# w8 m4 E% p; G6 c  
闇搞笑藝人雅帕奇爾
$ Q9 \, E) _' B- ^% L/ x  
95
" U6 s) q8 p* e# T1 X3 V: X  
1195 N/ A2 A6 s& b4 u) z: I
  
黑暗之王
! p$ J$ ^6 _: ]; A  [4 {4 _  
66
# H( Z) \. I0 r! M  
114
' u" A9 B2 `: d: y9 Q- p# w& Z  
闇智者西里亞
, y9 n  h: P9 u' Y, O  
935 D0 c3 r# N) N) u
  
119! M. h$ e2 Q+ n4 l6 _5 l
  
白素貞, l5 s8 k* p6 P$ A0 a
  
1023 M$ S3 Q; `4 l4 V1 v6 r
  
121
2 ?( h( s. \& ]: h5 b  
闇武術宗師陳理歐1 L, D% z# n9 {. `  G2 N
  
65* S6 @+ K( o* T* Y' s) W& e) n# K
  
1142 N7 b' @7 c2 c* W
  
青冠龍
3 \& x: a" A5 d* f, X  
761 Z: x" B% P; T- S; N9 U/ \
  
116
1 b6 f# f4 \6 |* `; |  
闇聖殿十字軍蘭達
, c3 f. v' Q/ h  
669 G/ d' D! J6 C  B8 s7 {
  
114! b9 g" p0 {7 |( |
  
卡崙2 O  M; E8 v9 D6 c6 u# l1 `& B) o
  
72  L2 t" e- F; O* d
  
1152 {& h( e& A- c- q' |
  
闇冷豔舞姬特蘭提尼& ^9 G* x7 w4 }
  
956 U' x2 \7 B  h: a# ~
  
119( n5 E8 m6 _: m
  
水晶龍" s* Y' [' t8 _5 Q
  
1129 [4 u* ?5 I. d
  
123
9 T5 K/ A$ K$ L  D3 ~  
寶箱巨鱷
, A4 a( Y# w2 }; M! J6 s0 m  
100
0 O9 B4 E, I2 `  
120
( W* H" T0 X8 X% a/ e8 i$ P! k  
魔劍士達納托斯記憶# p: i! F. H! |3 D/ S3 h
  
32, O& _6 ]: p# u
  
107
2 R& p& D" z" D% j7 M  
巴庫暴龍
5 n# c; _, o9 |* g3 J  ^3 }- F% Z  
100
, V5 T+ z0 J) t7 Z$ n  
120
. v0 y0 R4 Q$ u; W0 O2 n3 X' r( @  
元靈武士" S1 c( K' a. o) v
  
60
! I1 I1 G8 s! j4 L  
112* y5 C5 E! S' O/ G3 y7 M
  
席琳.吉米
8 \' \: ]0 ?& c: D$ {  
166  k% o* J* Q+ ^+ [( Y# k
  
1344 r  j" e) @9 v' u
  
RSX-0806+ t! Y& s# d! y8 G
  
84
2 S# ~; @# d2 c' l+ ?& u& z  
117
' s/ z9 R. F* \  
黑色臉蟲
2 K/ Q. Q  o* V+ |0 U  
100
. S" P6 F- }0 _- j3 t8 W1 o  
1209 ^8 F( {/ j+ `" g4 Q) P" l% S* w7 y
  
墨蛇君) @& q' K# |$ J
  
883 n& s: G. ]$ u" z
  
118, u% H6 J& X# p1 ^2 F  L
  
臉蟲女王
- X8 k3 w* J$ \7 A1 _2 l  
100
( _6 U( l9 C# U2 L9 v9 u. u  
120
; F/ f& V3 H+ m1 @  
烏龜將軍6 _$ U  {3 @1 y1 w' ^5 c7 k7 K
  
98
3 o( D; s/ L7 p& e6 l  
120, P( p/ U, h; b* A% r: b3 j
  
頑靈惡童
9 a( l$ j& {" i: w  
45
& w2 B9 H. m2 h  
109
* @$ e% s4 H# x- O  
塔奧群卡8 H  g6 q$ {# P" t5 |0 s. o6 R
  
66
0 a. O0 ^/ g$ `2 R) ]) S$ A  
114
; d% J1 M$ S5 c* a, s  
闇答萊屍3 B! W7 B1 r& e# |) ?" t" f3 P
  
904 A* V* @! O4 c" _# o/ }8 m* M
  
118
% W- l0 i' `7 ]. L6 p  
阿特羅斯0 `. b6 P8 f4 \- W7 p8 S
  
113
6 ~- \, c$ f; H7 G' h( ^  
123
" X# ^5 _4 w' v  
尼德霍格的影子
- F% A7 g4 {( U. {9 l( q  X4 e; j  
34
! }9 I4 W5 e) i) b  
1071 b: v- ?3 C' M
  
魔鬼大烏賊- @  k8 T8 O$ Y! T( A& R
  
99
+ F0 \. }& m- l, |3 M, N  
120) O2 J+ q0 L- {' j
  
齊爾-D-016 N% ]# r" s+ F) _" d
  
180
0 H/ r) Z. G: a$ w5 H0 Y  
136
4 V+ G) `; R4 W- ]  
貝思波
7 V. _- D, `5 W+ p  
102
8 K% ^. H( `0 |1 y$ M" r  
1210 L5 L" o* N$ V( }7 X
  
迪塔勒泰晤勒斯! x$ F: [5 O; [; Q: D/ H7 G( s8 f
  
728 D: t- W4 j/ b& r- ?2 Y
  
115
* e0 h4 c, S6 `  d8 e  
殭屍龍6 C& G' \: e: V- c/ i  }
  
61, x9 C  Q! n& ]$ ~, e: M5 a+ U# C
  
113
8 r3 I3 x! Z: @5 \  
墮落大神官悉潘, E5 E) l. H7 ?/ V/ U
  
86
2 d" q0 {, u4 _" G4 X7 L  
118, ^& p: J6 f, P7 K$ j/ [" k
  
幽暗夢魘* X! a: @9 _" O- Y+ E
  
163
- x% k( `5 W1 w1 P( }0 h  
133
  d3 O* S- E) _* g& C1 v1 W+ e  
所有王當中LUK最高的是齊爾,同時也是遊戲中數一數二高的
% G" ~! m: h3 G6 k9 u2 m/ j足足需要有136爆才能完美爆擊
) t' G6 p( a# Z' A! Q. s不過要完爆RO所有怪所需爆擊是1404 q; Q( {) n3 e5 V# u7 X* ~
齊爾的LUK在遊戲中排名只是No.2
, m6 J; C- I2 o
% E" n7 X% @/ s# [至於No.1到底是誰呢?( S5 L: }: S$ Y* J* A+ z: o# E! ?- ~
答案是天使波利(心臟小顆不要反白)2 ?# Q' {2 D6 H0 s5 @' E! a- `' B
雖然也具有王的身分,但因其實力足以全玩家一擊必殺
& a! _/ v: L2 U7 W$ r# T5 E加上量少,沒寶根本沒人想去找他8 f: B/ t, T+ j+ F6 G6 ?9 O
所以還是以136為主' W* W/ D& W% x* }+ e8 C

; o, _& B) R+ j# g8 w有句話說會被人記住的永遠是No.1
( p. W$ F2 I0 s: ~偏偏在此發生了極少數No.2比No.1更深入人心的悲慘事件
+ F7 }* c- P# |11/28補充:  M4 v9 l8 o  t- l
雖然有暴力腔棘魚LUK高達255,真正的No.1
) ]8 f2 _* p0 W; N8 Q但因實際打牠不會用普攻、不會有爆擊問題8 I0 f6 c- e3 J) I
就類似天使波利一樣,有高LUK卻沒有意義# {2 N# j. |# s+ z/ g
造成玩家不願意買牠們的帳! x. G! s6 N$ k" @
因此還是以136完爆為主' y1 W2 g! Q3 g; k3 G  Y

' P+ i8 }" Q' S9 O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即註冊

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手機版|Myt1遊戲論壇 ( 臺-myt1 )

GMT+8, 2019-9-17 05:36 , Processed in 1.154402 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表