Myt1遊戲論壇

 找回密码
 立即註冊
查看: 1882|回复: 0

[攻略] 【全王!完美爆擊!】

[复制链接]
发表于 2016-11-28 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都知道RO設定打怪時自身爆擊率會因為對象的LUK而減少
$ V& O; A* @( Y) Q減少量為對象的LUK*0.2. ]$ E% O7 i' z2 y% U: d
7 Y( y) C. |" L- [
例如:我的CRI(爆擊率)總共有100,但是我今天打蟻后而她的LUK有76
" K) m+ b. D" D( o' v" X因此我對她的爆擊率為100-(76*0.2)=84.8>>>84
3 L( Q$ D, a5 r8 X這也是玩家將帳面上的爆擊率稱道100卻會無法全爆的原因
  r, o. L5 E0 m0 w& P請點選觀看圖片
, q: a0 n$ Q1 a: \$ x今天要分享的是RO所有MVP完美爆擊所需CRI# l8 Q5 k6 O- Q, A. M
魔物
0 H; y, k1 n; {; d1 p  
Luk4 j. i: ]3 s7 s! u
  
所需Cri  s) x: X1 X5 w0 e) _
  
魔物, n* m& w+ K$ h1 Q
  
Luk, y3 E! q, s* g7 l* n( f1 a* I
  
所需Cri
/ F) f# e1 _1 \( i/ I/ A7 |  
獸人英雄2 r$ G# I$ P7 H( {4 |0 V+ u& H
  
43
/ P+ r( i5 Z, ^- h  
109
7 w& I, O) h/ [2 t3 I  
女王甲蟲
3 }4 e1 L1 S2 v  P7 s% j: D* g- q. E  
144* V, e& R4 H9 O% [3 w
  
129/ P& g) C3 \- U: Z3 s  C
  
蟻后/ A. @0 O/ Z; _; W; D/ N
  
76( h8 `+ e- ]8 v3 R0 C8 ~' ~% L% ]3 R
  
116# e2 [7 }6 Y7 }1 [7 z
  
闇劍士賽尼亞
; W/ ]& H& n& ]6 P2 l5 S* U  
105! M( q, H7 J9 r8 }
  
121
  e) ^. O7 m; U  Q! `1 {% d  
獸人酋長) _3 m  r' @/ ^/ f5 M( m
  
85
& U- q) K8 b8 G( j1 p% P  
117& K$ [. M7 ^& K& W. ^1 ]
  
蘭特克力斯
' Z. `+ S" h. x0 t) C5 t  
156
/ _8 W: `7 M9 ^1 ~; a( L8 b* f" L  
134
  y/ i" G1 D2 ~  
黃金蟲
# H( I0 D& S# I  
76
* l2 V4 T* h/ ]+ p; ?- x  
116
. I) U4 s+ M5 Q1 ?1 \7 c  
伊夫利特
5 C: y$ h- O: ?$ K- `) v  
77
  Z1 B: c0 J1 X  
116
4 x  C# E4 B/ k- s, K- H  
虎王
( q1 p) O% ?! L  
85
2 B& u3 _! b: m  ^+ o  
117
; i% p+ H9 Z4 r7 ?- f8 f. I) ]( a  
詛咒蠅王7 _! i+ C* O* d4 r1 y
  
66
0 N1 |' l0 p6 @+ T) u6 ^- Y+ x3 h  
114% k4 l9 N" W, h+ F
  
俄塞里斯
/ A& f* g% {5 F3 C. k- q  
67
9 S8 k+ |7 p; ?( I3 u' ^" {2 D  
1147 {! r$ ~' L% ]( i& g! x) z
  
負傷夢羅克
, ~% K, e3 @* V& s  d5 c) X  
89+ y, a+ q* c% b" ~' y# s2 r" P
  
1188 S' j/ j6 }$ Q9 f9 Y
  
古埃及王9 n9 m/ G* u* c$ n$ @9 n
  
923 U; U- V; O- j# i
  
119- d- D% x5 g. L
  
闇騎士領主賽依連
. P: N, J" W4 D6 w  
66
, I8 T: X+ O0 ^% P  i  
112# d2 A2 N4 u9 W4 B
  
皮里恩! I2 D% B( i9 w% g
  
71" e' |, c1 a  N0 c( h$ h7 o
  
115& p  S$ Z+ R! Q* i
  
闇十字刺客艾勒梅斯
4 ?- \1 f9 p6 k: g, J# C0 i  
60
/ M% ?; H7 `; B+ O0 K9 y( a/ E. A  
1125 p. D2 D! E& x/ H# F4 o
  
德古拉伯爵3 {# G  a$ y5 O/ z& x
  
82
9 l3 G# K# _6 \' v1 D  
1170 m( e+ p8 l# D) {1 u
  
闇神工匠哈沃得
' X, k5 B/ l! i9 P( ~: r5 G6 g  
60
; q1 Z4 `: I8 W0 V  
112
+ R$ r$ M' J4 u' Z! i  
死靈
" G+ y/ @2 g1 W; m. u4 h  
72
2 _1 v+ X$ r( U  {. y9 }  
115% n* s/ S" d8 D
  
闇神官瑪嘉雷特
4 E5 C0 q# M( a9 F0 l! T+ @  
88
5 H! F1 f$ F! r& ?, V  
118& O5 V) [' U- k  j
  
蜂后8 U( S1 Z& T* S* `, M
  
79
; G& ^0 }0 G* q; `1 o$ [+ r$ _  
116
6 m& x& p( I7 w& g+ [! Z  
闇神射手迪文
1 R- G' x- G; Y# a& F* w% u  
95
' X/ j5 K9 Q* ~$ C9 Q! p  
119
9 Z7 w6 m3 F( Z$ ]# l* `% J  
月夜貓
% O6 P: h, B, z9 ]+ @6 Z6 r  
120
  e6 Q3 K, E! Z  C  
124* c5 T. G, X$ r5 m9 }9 h0 L# s* l
  
闇超魔導師凱特莉娜6 n2 B+ z* ?9 e4 d
  
93
# x! \, i4 H/ A" Z/ z; M  
119, Q- z" }; b6 v( |# d6 L
  
嗒尼小姐
5 z  ^4 h9 H1 I, V% B/ J. @  
71! u$ |7 C2 v: S" e2 a
  
115, f( M3 i6 t) z0 l
  
骷髏觸角魔2 W% u$ d' j5 q7 m3 [+ A
  
30
+ @* K+ _( G* {/ `' z& |0 F  
106  m) l/ z* ~9 L$ c* f  B
  
巴風特1 {+ `2 T/ Z3 k* t  V
  
85
4 d: n$ d# ^9 c) e6 y  
117. p, s6 U, S1 n; P; l
  
巴風特(記憶迷宮)
! Z/ |# E& V" f  n1 P$ C1 N8 h6 n% _  
95
3 `" h! \/ H/ f2 E  H6 ?+ n% l) w  
119! O7 l3 O/ O1 W& A+ ?
  
法老王$ o/ _& z" j; B: ?; _" W
  
102
. i8 e- I" l1 v+ s% z  
121
! b0 n6 l) {) O9 i" n  
夜勝魔
% R8 o8 B- \- v- [4 H5 u# ~+ k! r  
30& U9 E0 C3 W: i) O) v3 B
  
1065 x8 K$ W) T1 Q# z7 h
  
海盜之王1 }2 p, U( R" k: K% Q' W
  
71
5 n- D) q/ ^& I  
115; p$ H0 T1 ^4 g6 q; x  m
  
黑暗腔棘魚' \9 m9 _( |+ R, C
  
30  f/ J1 p; w- ?$ s
  
106% j1 @+ N+ n, E* a+ t
  
冰暴騎士
7 d' u6 {: M! ^0 @& d  
79
. M2 S2 P. A# C/ {  
116
1 {1 Y% @- L  a5 `2 S6 r3 [  g  
噩夢死神. w" q( ?6 G( M- X9 @" h" W# k
  
100
# U/ T; L5 s* o* {; K  
120
, X) ~( U6 d! L' ~+ O  
波伊塔塔
3 L6 W+ u; `  Y% m: c8 H. V  
90
9 G* l7 p" c% L  
118
  p0 k( g+ |+ K, C1 ^' B  
邪惡章魚1 q+ }9 \3 n1 |' t: Q# Q1 d2 s7 [9 v
  
50
# ~$ g; X5 j. z  
1106 i0 G2 M3 B5 Q& f7 G
  
死靈騎士
  W6 D- N4 N: v( M8 z0 N4 x  
90
1 }$ _7 t( V0 o( x2 r4 `  
118
! R8 M3 A" M# b  
亡者守護者卡迪斯
, H8 A7 g! G) u  
100' @( s3 h! M2 J4 Q4 {7 j) Y% U& O' L
  
120& M, I1 ]) A! |& ?2 ~
  
讓特
' S1 o4 @* D3 ]  
557 ?( Q! O8 E/ a" @# G
  
111" I4 o  Z2 U# \6 I2 z, x0 ?
  
闇搞笑藝人雅帕奇爾" A% U6 @' F/ j3 H* x* ]8 e( F  y
  
95
; E, t5 I: t; l; S) N  
119
6 @& `5 V' x5 a* j  
黑暗之王
/ y: l) h0 `0 b& J  
66
/ G) P4 q5 V! A1 Y: v5 s. r  
114$ }0 `5 ^) q: r% R0 ?0 O
  
闇智者西里亞
1 m% @- D0 k  l) }$ y2 e/ S$ f3 t  
93
( x$ N/ w! d0 n& h9 V. c  
119+ `- W9 B6 S- ^+ E6 X5 m
  
白素貞, L: R! H$ O* r( v+ Y& K+ j+ J0 j
  
102
3 z# B- ?2 Y+ w+ z# x% {3 G7 H! p  
121+ p0 ^- h* G- |  ?3 c7 ]9 {
  
闇武術宗師陳理歐
- L2 a6 P4 x$ R! t6 S, X  
65
: q- I* W& o" _1 |6 r( l9 L4 h  
1143 Y0 y" p; ~4 Y
  
青冠龍/ ~; B7 K0 d8 W; j# W3 M
  
76
2 Y% X, M4 B, U& u* `( u  F  
116
* H1 G, n# p# X* N+ Q5 C  
闇聖殿十字軍蘭達5 l: r* s/ u5 f
  
66
9 g* Z3 M; B, X& \! h2 G  
114; F! X- y: w' w! C% h" N
  
卡崙
3 q1 X+ m* [! D  
72
% u4 t) q, O1 A4 j3 e' z2 I9 l  L  
1151 K% [. G# Z2 R- j# ^& ?
  
闇冷豔舞姬特蘭提尼( x% q* j3 {9 \/ o
  
95" p. v4 L. A& _# X0 @
  
119
; J5 `$ ^. E% L2 y; R- ]9 J7 E  
水晶龍! D) A' G7 c/ v' n6 D/ o+ H
  
112! g# n3 J, c, j5 m: ^$ l
  
123( G; ^( y" N2 Y3 R2 g+ `, Q2 Q
  
寶箱巨鱷
9 \# i+ X; p2 V/ K+ w  
100% u- r; e7 P: c1 U1 t# \/ s
  
120
! Z9 E/ X/ O8 Y; K" E  G4 m  
魔劍士達納托斯記憶
* [% _7 b" H5 b" k8 R4 h6 d  
32' n. N/ C/ G* w4 g" S( u; `
  
107
. [) b# W0 e# ]- \  j/ h  
巴庫暴龍
+ z$ z2 V: B' ^$ p  
100
# S8 Y  Q$ E! L+ ~( \  
120
1 \6 R* r; a) W: A/ _% X+ K  
元靈武士
& q- I9 s* c  i  
608 h' b: ?, ]3 {; _  R8 x2 W9 V- b
  
112
6 |" ^4 B1 N7 u9 D1 N( [. E  
席琳.吉米# |$ N# C" @9 E$ v' T+ a% A
  
1662 d% t  T" C, c" u' `- @0 Y  g; C
  
134
6 w7 C+ a/ M( `" O% q8 h% N, V) k, B) D% @! H  
RSX-0806% y" q; Y8 W& R
  
84; L) E4 s/ [1 A+ v) F5 A! N
  
117( d9 H% E' p0 F0 l8 R" z9 G. G
  
黑色臉蟲
. @& L9 T: J' d! i5 c+ n, b  
100& N' X0 N. C: d3 C0 `% ], `/ g# i
  
120
, z. b2 e. |' B  
墨蛇君
+ j* Z# Q) r. X- p7 N7 y3 i) v  
881 z% V% x( y# a
  
1185 G9 C  F2 {3 \/ {2 z
  
臉蟲女王
) }. A, h0 n/ x9 g- X" {; @  
100  z8 z5 q& H1 E% S
  
120
! a, _! ?; P2 i& f  
烏龜將軍1 A7 G8 Q. B2 m1 y4 ^' b
  
98
$ o3 |' I" }- a0 r, `  
120% j/ e0 [3 c" l2 k/ A  B
  
頑靈惡童, I! c$ X; [& O5 K2 h) F8 B
  
45
6 m1 H$ S9 C1 P7 ]: \  
1099 t& _6 j' O5 w) h3 x$ }
  
塔奧群卡: e% K9 z$ M# x7 F
  
66
' `, `* D0 M1 m/ i' g  
114
$ x$ |  J+ w+ Z2 C. s$ ~  
闇答萊屍3 R/ M& f. }3 ?
  
90
1 [/ V7 N: ~9 g/ m9 S' `8 }  
118
' _- Z2 C( e2 r0 _  
阿特羅斯
7 g5 {& l! ?1 u8 w  U9 B" U  o  
113
: c: C5 X" a- x% z; k  
123# W% s4 V7 }+ N8 _2 _0 k- c5 l
  
尼德霍格的影子% a/ }) U; n( q& q
  
34! |- Q8 W+ K  i/ K
  
107
8 l, y( t* o5 e. n9 M  
魔鬼大烏賊
( m9 y4 t+ j/ P5 ]1 ~4 N& Y  
99
8 ~, {8 `! r4 T9 x: |6 A3 L' `  
120
& [5 I% e. h% {' @( [  
齊爾-D-01
- b# P2 R/ [. J% @' u+ I2 B  
1800 ]/ d2 N: R6 q; V
  
136
  W4 D  X- d4 H, X1 J  
貝思波8 d, r: `+ i& b/ `5 N0 V% |9 y7 h
  
102
) M6 @% d$ O- D/ ?  
121
( x' [9 C+ V& e5 T# c  
迪塔勒泰晤勒斯
% x- E" O4 {; l% p; d) X9 K2 }  
72
, @4 J- x3 p$ Y# e  
1157 q( w' i3 x, j9 n6 A
  
殭屍龍
) ~+ d; ]  B9 P7 O$ |  
61  M2 y0 S3 |1 {4 a
  
113& z9 O) x" p5 }; w
  
墮落大神官悉潘
) V7 G5 v) ~+ A: O6 B: v- M1 v  
86
- I8 ^: Y. f/ X: ~) C+ S3 G( u2 `  
1182 l" N5 V/ s% E
  
幽暗夢魘3 T8 E) L) `% P' ?7 U
  
163
  I0 G/ c) \; I, |  
133
; P5 e) S3 n- |) F  
所有王當中LUK最高的是齊爾,同時也是遊戲中數一數二高的& |, u$ W% C8 G7 B
足足需要有136爆才能完美爆擊
. R3 T) z4 L( t4 V# l7 R2 w不過要完爆RO所有怪所需爆擊是1400 e* ^# g3 |: D% \- t$ h7 g  \
齊爾的LUK在遊戲中排名只是No.2  U* Q" r5 H7 @( Q! G

4 [5 |' w( Z, v至於No.1到底是誰呢?  C; w8 ~: h1 X* Z8 y
答案是天使波利(心臟小顆不要反白)
& [( D6 A9 W5 ~6 F, f0 H雖然也具有王的身分,但因其實力足以全玩家一擊必殺) W+ J2 }+ _; c2 j6 O' B5 z# C
加上量少,沒寶根本沒人想去找他
1 W% U; {5 d. A8 @' i" b  T所以還是以136為主
& I9 v7 G) f$ e5 _% u; @, E, L+ g2 w( \+ L
有句話說會被人記住的永遠是No.1
# @) {! e: X2 R: |: F2 e9 R4 A偏偏在此發生了極少數No.2比No.1更深入人心的悲慘事件/ w$ O9 G8 ?& x
11/28補充:% v6 O% Z+ ?0 Q* i8 F
雖然有暴力腔棘魚LUK高達255,真正的No.1
# Y+ G& t+ I: j2 \% B9 I但因實際打牠不會用普攻、不會有爆擊問題; V+ [- h# T( X" x2 k( l, C/ r
就類似天使波利一樣,有高LUK卻沒有意義6 j- H2 h9 V5 P5 h4 n/ Y' O8 n
造成玩家不願意買牠們的帳* b+ ?. ?- ~" e( g% M
因此還是以136完爆為主
2 y* l, e. C/ I9 Y
- i, O$ v  ^* \1 B2 c1 n
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即註冊

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手機版|Myt1遊戲論壇 ( 臺-myt1 )

GMT+8, 2020-1-19 16:55 , Processed in 1.154402 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表